NORDIC ACTUARY AB

c/o Quick Office 4-040 Råsta strandväg 13C

+46 73-9869721

PENSION

Nordic Actuary AB vänder sig till såväl stora koncerner som mindre bolag som behöver hjälp med pensionsskuldsberäkningar, prognoser och olika analyser över framtida pensionskostnader. Fokus ligger ofta på tjänstepensionen med valmöjlighet att inkludera även den statliga pensionen.

IAS 19

Ett huvudområde är IAS 19 (och US GAAP) beräkningar för företag som omfattas av dessa redovisningsregler. Aktuarierna på Nordic Actuary AB har lång erfarenhet av att jobba med både IAS 19 och US GAAP regler för nordiska koncerner med pensionsplaner i och utanför Norden.

Pensionsskuldsberäkningar

Vare sig företag omfattas av IAS 19 redovisningskrav krav eller inte, behöver de även beräkna sina pensionsskulder under Tryggandelagen (Swedish GAAP). Kontakta Nordic Actuary AB så hjälper vi er.

Pensionsutredningar och analyser

Att beräkna pensionsskulder är ofta ett måste för företag men det är också viktigt för företag att förståpensionsskulden och pensionskostnaden. Detta kan Nordic Actuary AB hjälpa till med via olika typer av pensionsutredningar och analyser. Tjänster som faller inom detta område är tex:

Design av Tiotaggar trappor
Design av ny pensionsplan (för företag som tex inte är kollektivanslutna)
Olika typer av kostnadsprognoser (för budgetarbete)
Analys av olika typer av förmånsbestämda och premiebestämda pensionsplaner
“Replacement ratio”  / ersättningsgradsberäkningar – Den ersättningsgrad som en anställd förväntar sig  få av sin inkomst när hon eller han pensionerar sig. Tex 50 % eller 65 % av sin slutlön.

Chefspensionsvärderingar

Chefer har ofta separata pensionsavtal utöver den kollektivavtalade pensionen vilka också måste värderas.

Analys av finansieringsform

Ett företag i Sverige kan finansiera sina förmånsbestämda pensionåtaganden på tre olika sätt: försäkring, pensionsstiftelse, eller i egen regi (ofonderat). Det finns för- och nackdelar med alla tre former. Nordic Actuary AB kan hjälpa företag att analysera de olika alternativen för att hitta rätt lösning just för det företaget.

Upphandling av försäkringsförmedlartjänster

Nordic Actuary är i en unik position då vi är en helt oberoende part på marknaden, och vi arbetar endast på arvode baserad ersättning. Nordic Actuary kan hjälpa företag att upphandla sina försäkringsförmedlartjänster, ta fram anbudsunderlag åt kunden, samt finnas till hands under själva upphandlingsprocessen.

Pensionsaudit

Nordic Actuary kan bistå med en analys av nuvarande pensionspolicy och se om de nuvarande kontrakt gällande försäkringsförmedlingstjänster bör uppdateras. VI kan sedan bistå med uppföljning för att se att de nya tjänsterna implementeras korrekt. Vi kan också hjälpa till att analysera verkligt utfall kring den faktiska pensionen efter alla avgifter är bortdragna. De flesta företag och anställda har dålig koll på nuvarande avgiftsstruktur, inklusive vad de betalar i provision, kickbacks och andra dolda avgifter. Vi kan hjälpa företag att reda ut denna avgiftsdjungel.

Benefit Audit

Vi hjälper företag att få en bättre överblick över sina förmåner – lokalt/regionalt/globalt. Detta behöver inte bara omfatta pensioner utan även andra typer av förmåner såsom t ex sjukdom, hälsa, sjukvårdsförsäkringar, semester, och flexibla förmåner.

Merger & Acquisitions

Nordic Actuary har lång erfarenhet av att hjälpa företag i samband med förvärv eller försäljning av företag, såväl i Sverige som på andra marknader. Vi fokuserar främst på risker förknippade med pensioner och förmåner, där det finns många fallgropar som man med kunskap, god planering och kontroll kan undvika. Vi kan supportera i alla stadier av ett förvärv; Due Diligence, avtalsskrivning och även i integrationsfasen som följer en transaktion.

För mer information, vänligen kontakta
susanna.wallin@nordact.se

PENSION

Att beräkna pensionsskulder är ofta ett måste för företag men det är också viktigt för företag att förstå pensionsskulden och pensionskostnaden. Detta kan Nordic Actuary AB hjälpa till med via olika typer av pensionsutredningar och analyser.

SAKFÖRSÄKRING

Inom området Sakförsäkring erbjuder Nordic Actuary AB tjänster för captives och mindre försäkringsbolag.

LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING

Området Liv- och pensionsförsäkringar omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster t ex. extern aktuariefunktion, värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt legal redovisning och solvens 2, solvenskapitalberäkningar med mera.

NORDIC ACTUARY TOOLS

Nordic Actuary erbjuder ett konsolideringsverktyg och dataroom i sina tjänster.